3 Dạng câu so sánh trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 3 dạng câu so sánh: So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất. Các dạng so sánh này rất hay xuất hiện trong đề thi Toeic ,dưới đây là chức năng và ví dụ về các dạng so sánh.

Các dạng câu so sánh trong trong Tiếng Anh
Các dạng câu so sánh trong trong Tiếng Anh

1. So sánh bằng (Equatives)

Khi bạn muốn so sánh một người, một vật hay một hành động nào đó nó giống hoặc không giống với một người, một vật hay một hành động khác ta dùng so sánh bằng.

Công thức: …as + adv/adj + as…

Ex: Than van as big as a house.

Trong câu phủ định, “not as_as” có thể thay bằng “not so_as”.

Ex: His new book is not as interesting as his other one.

-> His new book is not so interesting as his other one.

2. So sánh hơn (Comparatives)

Công thức:

Tính từ ngắn: Đối tượng 1 + adj/adv + er + than + Đối tượng 2

Tính từ dài: Đối tượng 1 more/less + adj/adv + than + Đối tượng 2

Ex: She’s more intelligent than him

Chúng ta có thể dùng các trạng từ sau để nhấn mạnh thêm cho so sánh hơn: much, farr, rather, a bit, a lot, even, still,… thường thì khi thấy các trạng từ này trước chỗ trống hoặc than ở phía sau thì bạn nghĩ ngay đến so sánh hơn.

Ex: This apple is a bit more exceptional than that one.

So sánh hơn cũng dùng để mô tả tính chất của một thứ hoặc một người nào đó.
Ex: I’m feeling happier now. We need a bigger garden.

Khi muốn mô tả sự thay đổi trạng thái (càng…càng)

Ex: The balloon got bigger and bigger.

Khi muốn diễn đạt một thứ gì đó nó phụ thuộc vào một thứ khác. Đây là dạng hay gặp: The + comparative, the + comparative.

Lưu ý: Trong so sánh hơn, ta không dùng mạo từ “the” trừ trường hợp này.

Ex: The faster you drive, the more dangerous it is.

3. So sánh nhất (Superlatives)

So sánh nhất được dùng khi có 3 đối tượng trở lên được so sánh với nhau, một trong chúng nổi trội nhất hoặc kém nhất so với các đối tượng còn lại. Chúng ta dùng the most hoặc the least trước dạng dài và thêm –est vào dạng ngắn.

Ex: She’s one of the cleverest students.

Chúng ta dùng giới từ in/on với danh từ đếm được số ít chỉ một nơi chốn (city, building, country,…) một tổ chức hoặc một nhóm người (class, team, family,..)

Ex: Aline is the youngest student in the class.

OF được dùng để chỉ khoảng thời gian hoặc dùng trước danh từ đếm được số nhiều chỉ một số lượng xác định người hoặc vật.

Chúng ta dùng by far, easily, off all hoặc quite để nhấn mạnh so sánh nhất

Ex: The Beatles were by far the most successful rock band of the 1960s.

Khi danh từ trong so sánh được hiểu ngầm, ta có thể lượt bỏ chúng đi.

Ex: He is the funniest of the children.

4. Thủ thuật khi gặp dạng câu so sánh

Khi chỗ trống nằm gần các từ như more, as_as possible… mà có dạng là các từ loại khác nhau như hai ví dụ bên dưới thì các hãy bỏ từ này ra, chỉ tập trung xem chỗ trống đang cần từ loại gì (thường là tính từ hoặc trạng từ)

Ngoài ra bạn cần dựa vào dấu hiệu đặc trưng của từng loại so sánh để đưa ra lựa chọn đúng nhất.

Ex: Candidates for positions at Pereira Consulting should answer the questions on application form as_as possible.

(A)Accurate        (B)Accuracy        (C)Accuracies     ü(D)Accurately

Phân tích và áp dụng: Bỏ cụm as_as possible ra bạn sẽ thấy rằng chỗ trống đang đứng ở cuối câu dạng S + V + O_. Khi chỗ trống có dạng này thì từ cần điền luôn là một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ phía trước hoặc cả câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Gọi
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon